VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poslední aktualizace: 1. 4. 2020

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

Classory s.r.o. se sídlem: U kněžské louky 2149/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 08556172 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 320528.

datová schránka: kjgd697

e-mail: info@classory.cz

web: www.classory.cz

(dále jen „Poskytovatel“ nebo „Classory“)

1.2. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a fyzické osoby, která uzavírá Smlouvu o  poskytnutí služby (dále jen „Smlouva“) mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Uživatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.classory.cz (dále jen „Webová aplikace“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Případná odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

1.4. Tyto Obchodní podmínky a Smlouva se uzavírají v českém jazyce.

1.5. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.6. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

1.7. Uživatel doručuje Poskytovateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách nebo jinou adresu určenou Poskytovatelem pro řešení konkrétních témat (např. GDPR). Poskytovatel doručuje Uživateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

2. Popis a rozsah poskytovaných služeb

2.1. Informace o všech nabízených službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jejich hlavních vlastností a dílčích variant, jsou uvedeny na stránkách Webové aplikace. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve Webové aplikaci. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Veškerá prezentace produktů a služeb umístěná ve Webové aplikaci je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto služeb.

2.3. Případné slevy z prodejní ceny nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Poskytovatel s Uživatelem jinak.

2.4. Classory poskytuje služby v oblasti online komunikace.

2.5. Služba LiveClass (dále jen „Služba“) je virtuální místnost určená k online komunikaci skupiny uživatelů na různých zařízeních, s různými operačními systémy a s využitím běžného softwarového vybavení.

2.6. LiveClass je nabízena prostřednictvím Webové aplikace v několika variantách, z nichž některé jsou zpoplatněné a některé zdarma.

2.7. K založení LiveClass není nutná registrace. Registrace uživateli umožňuje využívat předplatné a několik dalších funkcí, které zvyšují uživatelský komfort.

2.8. Služba je Uživatelům zpřístupněna:

2.8.1. Prostřednictvím Webové aplikace,

2.8.2. Prostřednictvím přímých odkazů zaslaných Poskytovatelem e-mailem.

2.9. Návštěvník webu / neregistrovaný uživatel je jakýkoliv návštěvník Webové aplikace.

2.10. Registrovaný uživatel je takový uživatel, který přistupuje do Webové aplikace prostřednictvím jedinečného přihlašovacího jména a hesla. Registrovaný uživatel má přístup do administrátorské sekce pro správu a nastavení LiveClass.

2.11. Moderátor LiveClass je uživatel, který zakládá LiveClass a nastavuje její parametry, zejména datum a čas  začátku, délku trvání a přiděluje přístupy ostatním uživatelům. Moderátor vstupuje do LiveClass jako její správce, tj. disponuje administrátorskými právy v rámci své LiveClass a nese odpovědnost za dodržování Pravidel chování všech uživatelů v rámci této LiveClass.

2.12. Účastník LiveClass je uživatel, který vstoupil do LiveClass na základě pozvánky moderátora. Účastník LiveClass je povinen dodržovat Pravidla chování v LiveClass.

2.13. Dokument „Pravidla chování v LiveClass“ tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek.

2.14. Zpřístupněním LiveClass uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým a publikačním účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

2.15. Stahování, šíření, sdílení, kopírování či další technické zpracování bez souhlasu autora je zakázáno.

2.16. Classory nesleduje dění v LiveClass, nepořizuje audiovizuální záznamy a nenese odpovědnost za obsah a formu komunikace jednotlivých účastníků a moderátorů.

3. Klientský účet

3.1. Na základě registrace Uživatele provedené ve Webové aplikaci může Uživatel přistupovat do svého klientského účtu. Ze svého klientského účtu může Uživatel provádět objednávání služeb. Uživatel může objednávat služby také bez registrace.

3.2. Součástí klientského účtu je administrátorská sekce, v níž může Uživatel spravovat nastavení a přistupovat ke službám.

3.3. Při registraci do klientského účtu a při objednávání služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel povinen aktualizovat při jakékoliv jejich změně. Údaje uvedené Uživatelem v klientském účtu a při objednávání služeb jsou Poskytovatelem považovány za správné.

3.4. Přístup ke klientskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho klientského účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití klientského účtu třetími osobami.

3.5. Uživatel není oprávněn umožnit využívání klientského účtu třetím osobám.

3.6. Classory může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Uživatel svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti ze Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.

3.7. Uživatel může provést deaktivaci účtu. Deaktivací účtu zaniká přístup do administrátorské sekce Webové aplikace. Touto skutečností nedochází k odstranění diskusních příspěvků, hodnocení nebo obsahu podobného typu vytvořeného Uživatelem ve Webové aplikaci. Deaktivaci uživatelského účtu není možné provést v případě, že existuje aktivní vazba na zpoplatněné služby, tj. měsíční předplatné, provázání s jinými účty či jiné formy aktivní zpoplatněné služby.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je oprávněn:

4.1.1. užívat Službu v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy,

4.1.2. požádat o změnu Smlouvy,

4.1.3. obracet se se svými připomínkami a žádostmi na Kontaktní osobu Poskytovatele nebo prostřednictvím kontaktního formuláře,

4.1.4. uplatňovat reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou Službu.

4.2. Uživatel je zejména povinen:

4.2.1. užívat Službu pouze způsobem, který je v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy, jakož i poskytnutými písemnými návody a udělenými pokyny Poskytovatele, a dále se řídit obecně platnými bezpečnostními standardy a/nebo bezpečnostními standardy Poskytovatele,

4.2.2. řádně a včas hradit ceny za Služby,

4.2.3. Ke dni ukončení poskytování Služby učinit veškeré kroky, které vyloučí další využívání Služby.

4.3. Uživatel nesmí učinit žádné jednání, které by mohlo zapříčinit nefunkčnost, přetížení, poškození nebo omezení Služby. Stejně tak nesmí Uživatel zasahovat do užívání Služby jinými uživateli.

4.4. Uživatel se nesmí pokusit získat neoprávněný přístup k obsahu nebo datům souvisejícím s Webovou aplikací nebo Službou. Porušení tohoto ustanovení vždy představuje podstatné porušení Smlouvy a může vést mimo jiné k tomu, že Poskytovatel ukončí poskytování Služby s okamžitou platností (viz článek 12 níže).

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel má právo požadovat po Uživateli doložení údajů nezbytných pro uzavření Smlouvy.

5.2. Poskytovatel je oprávněn nezřídit Službu nebo nerealizovat změnu Služby požadovanou Uživatelem v případech, kdy:

5.2.1. to není možné z technických důvodů,

5.2.2. Uživatel opakovaně porušil podmínky Smlouvy,

5.2.3. Uživatel úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje,

5.2.4. je Uživatel v prodlení s jakoukoli platbou Poskytovateli,

5.2.5. opakovaně nezaplatil vyúčtovanou cenu za Služby ve lhůtě splatnosti a/nebo

5.2.6. to nelze po Poskytovateli spravedlivě požadovat; ostatní ustanovení Obchodních podmínek tím nejsou dotčena.

5.3. Poskytovatel je povinen:

5.3.1. zřídit a poskytovat Uživateli požadovanou Službu v souladu se Smlouvou a právními předpisy,

5.3.2. umožnit Uživateli seznámit se s platným zněním Obchodních podmínek, Podmínkami zpracování osobních údajů - GDPR, Pravidly chování v LiveClass, popisem služby a ceníkem služeb,

5.3.3. udržovat své hardwarové a softwarové vybavení v takovém technickém a provozním stavu, aby Služba byla poskytována v souladu s podmínkami a parametry uvedenými ve Smlouvě.

6. Jednorázové založení a předplatné

6.1. LiveClass je možné zakládat formou jednorázového založení anebo formou předplatného.

6.2. Jednorázové založení LiveClass je forma založení LiveClass bez nutnosti registrace. Uživatel zvolí příslušnou variantu produktu a po dokončení zakládacího procesu obdrží internetové odkazy pro vstup do LiveClass. Zakládacím procesem se rozumí proces výběru vhodné varianty produktu, vyplnění povinných údajů, vyjádření souhlasu s Obchodními podmínkami a dalšími dokumenty a zaplacení kupní ceny.

6.3. Nastavení Jednorázově založené LiveClass je pevně dané a nelze následně měnit.

6.4. Uživatel může Jednorázově založenou LiveClass zrušit kliknutím na tlačítko „ZRUŠIT TERMÍN LIVECLASS“ umístěné na „Vstupní stránce LiveClass“. Odkaz na tuto stránku lze nalézt mimo jiné v e-mailové zprávě s potvrzením objednávky. Uživatel nemá nárok na vrácení peněžních prostředků s výjimkou odstoupení od smlouvy podle kapitoly 9 („Odstoupení od smlouvy“).

6.5. Předplatné je forma pravidelného využívání LiveClass. Po zaplacení měsíční paušální částky může Uživatel zakládat libovolné množství LiveClass v rozsahu daném podmínkami předplatného. K využití předplatného je nutné se registrovat.

6.6. Předplatné je sjednáno na dobu 1 měsíc a automaticky prodlužováno o další 1 měsíc do doby, než uživatel smlouvu ukončí.

6.7. První platba předplatného je uskutečněna dne, kdy Uživatel uzavře Smlouvu o poskytování služby. Následně budou platby předplatného na bezprostředně následující měsíc hrazeny měsíčně předem ke stejnému dni v měsíci, k jakému Uživatel uzavřel Smlouvu o poskytování předplatného. Pokud takový den v daném měsíci neexistuje, poslední den daného kalendářního měsíce bude považován za datum platby předplatného.

6.8. Uživatel může platbu předplatného provádět kterýmkoli ze způsobů platby nabízených Poskytovatelem ve Webové aplikaci. Uživatel se zavazuje podepsat potřebné dokumenty a v každý den splatnosti mít dostatek finančních prostředků na zaplacení předplatného prostřednictvím vybraného způsobu platby.

6.9. Nebude-li Uživatel mít dostatečné finanční prostředky ke dni, kdy je platba splatná, Poskytovatel zašle na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem e-mailovou zprávu o „neúspěšné platbě“ a pokusí se opakovaně čerpat prostředky prostřednictvím platební brány, maximálně pět pokusů.

6.10. Pokud platba nebude uhrazena včas, je Poskytovatel rovněž oprávněn okamžitě přerušit nebo omezit Uživateli přístup ke Službě. Poskytovatel je rovněž oprávněn ukončit Smlouvu s okamžitou účinností v případě prodlení s platbou po dobu delší než dvacet 20 dnů.

6.11. Uživatel má právo ukončit předplatné ukončením Smlouvy. Záměr ukončit smlouvu uživatel oznámí Poskytovateli e-mailem na adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách nejpozději 10 dní před datem platby na další měsíc. Předplatné končí k poslednímu dni platnosti aktuálního období, tj. jeden den před datem platby na další měsíc.

7. Platební podmínky a poskytování služeb

7.1. Prodejní cenu a další případné náklady spojené s poskytováním služeb dle Smlouvy může Uživatel uhradit:

7.1.1. bezhotovostně převodem na bankovní účet. Číslo účtu a další platební údaje jsou Uživateli zaslány na jeho e-mailovou adresu spolu s potvrzením objednávky.

7.1.2. prostřednictvím platební brány ComGate provozované společností ComGate Payments, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, IČ: 279 24 505.

7.2. Při platbě prostřednictvím platební brány postupuje Uživatel podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

7.3. Podle zákona o evidenci tržeb je Poskytovatel povinen vystavit Uživateli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7.4. Poskytovatel vystaví Uživateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu Uživatele.

7.5. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

7.6. Registrovaní Uživatelé mohou daňový doklad nalézt uložen také v administrátorské sekci uživatelského účtu.

7.7. Uživatel nabývá právo k využívání služeb zaplacením celé kupní ceny v okamžiku potvrzení přijetí platby platební bránou.

8. Objednávka a uzavření Smlouvy o poskytnutí služby

8.1. Uživatel provádí objednávku ve Webové aplikaci těmito způsoby:

8.1.1. Při jednorázovém nákupu – vyplněním objednávkového formuláře bez nutnosti registrace.

8.1.2. Při nákupu Předplatného – vyplnění objednávkového formuláře po přihlášení jako registrovaný uživatel.

8.2. Při zadávání objednávky si Uživatel vybere variantu produktu, dílčí parametry a způsob platby.

8.3. Před odesláním objednávky je Uživateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku Uživatel odešle Poskytovateli kliknutím na tlačítko DOKONČIT. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Uživatele o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

8.4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Poskytovatel Uživateli potvrzení o obdržení objednávky obsahující text smlouvy vztahující se k příslušné variantě Služby na e-mailovou adresu, kterou Uživatel při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření Smlouvy o poskytování služby. Přílohou potvrzení jsou aktuální Obchodní podmínky Poskytovatele. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Poskytovatelem na e-mailovou adresu Uživatele.

8.5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Poskytovatel splnit, zašle Uživateli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy o poskytování služby a tato smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Uživatele o přijetí této nabídky Poskytovateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

8.6. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné. Uživatel může zrušit objednávku, dokud mu není doručeno oznámení o přijetí objednávky Poskytovatelem. Uživatel může zrušit objednávku prostřednictvím e-mailu. E-mail Poskytovatele je uvedený v úvodu těchto Obchodních podmínek.

8.7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Poskytovatele při uvedení ceny Služby ve Webové aplikaci nebo v průběhu objednávání, není Poskytovatel povinen poskytnout Uživateli plnění za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Poskytovatel informuje Uživatele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Uživateli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy o poskytování služby, a Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Uživatelem na e-mailovou adresu Poskytovatele.

8.8. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Uživatel sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

9. Odstoupení od Smlouvy

9.1. Uživatel, který uzavřel Smlouvu, má právo od Smlouvy odstoupit:

9.1.1. U jednorázového založení LiveClass činí lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, nejpozději však jeden den (24 hodin) před začátkem LiveClass. Odstoupení od smlouvy u jednorázově založené LiveClass lze provést kliknutím na tlačítko „ODSTOUPIT OD SMLOUVY“ umístěné na „Vstupní stránce LiveClass“. Odkaz na tuto stránku lze nalézt mimo jiné v e-mailové zprávě s potvrzením objednávky. Po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy bude tlačítko zneplatněno.

9.1.2. U Předplatného činí lhůta pro odstoupení od Smlouvy 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, nejpozději však jeden den (24 hodin) před začátkem první LiveClass založené v rámci sjednaného předplatného. Odstoupení od smlouvy u Předplatného lze provést kliknutím na tlačítko „ODSTOUPIT OD SMLOUVY“ umístěné v administrátorské sekci uživatelského účtu na stránce „Správa“ v sekci „Předplatné“. Odstoupením od smlouvy dochází k návratu ke stavu před uzavřením Smlouvy, tzn. nastavení úrovně předplatné před uzavřením Smlouvy.

9.2. Současně s odstoupením od Smlouvy bude zrušen termín/y naplánované/ých LiveClass. Moderátor LiveClass bude o zrušení informován e-mailem. Pokud Moderátor při zakládání zvolil možnost „Classory rozešle e-mailové pozvánky všem účastníkům.“, bude Účastníkům LiveClass automaticky odeslán e-mail o zrušení LiveClass.

9.3. Odstoupí-li Uživatel od Smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Poskytovatel vrátí Uživateli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Uživatel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

9.4. Uživatel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se Službou poskytovány dárky, je darovací Smlouva mezi Classory a Uživatelem uzavřena s rozvazující podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací Smlouva pozbývá účinnosti a Uživatel je povinen vrátit poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Uživatele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Classory právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká Smlouva o poskytování služeb a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

9.5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nedostupnosti hardwarového nebo softwarového vybavení, nebo když Poskytovatel přerušil prodej nebo poskytování služeb. Poskytovatel bezodkladně informuje Uživatele prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něj na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Uživatelem.

10. Omezení poskytování Služby

10.1. Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování Služby z důvodů:

10.1.1. provádění údržby nebo opravy systému,

10.1.2. ostatních závažných technických nebo provozních, zejména hrozí-li závažné snížení bezpečnosti a integrity systémů,

10.1.3. povinnosti Poskytovatele vyhovět právnímu předpisu nebo rozhodnutí orgánu ČR,

10.1.4. vyšší moci.

10.2. Poskytovatel může omezit nebo přerušit dostupnost Služby v souvislostí s prováděním údržby systémů následujícím způsobem:

10.2.1. Měsíční plánovaná údržba: 1 den v měsíci v rozmezí 0:00 až 5:00 hodin SEČ/SELČ,

10.2.2. Neplánovaná údržba: v rozmezí 0:00 až 5:00 hodin SEČ/SELČ, pokud je to nezbytné z provozních důvodů,

10.2.3. Mimořádná údržba: může nastat kdykoliv v případě výskytu nepředvídaného technického problému, který podstatně ovlivňuje dostupnost Služby. Pokud v důsledku mimořádné údržby trvající déle než 60 minut dojde k přerušení či omezení přístupu právě probíhající nebo dříve naplánované LiveClass, má Moderátor nárok požadovat kompenzaci podle článku 13.17.

10.3. Poskytovatel je oprávněn omezit aktivní užívání Služby, pokud je Uživatel v prodlení s úhradou plateb za poskytnuté Služby a/nebo neplní další podmínky Smlouvy a nezjednal nápravu ani v náhradním termínu plnění, který mu byl Poskytovatelem stanoven a který nesmí být kratší než 1 týden.

10.4. Poskytovatel je oprávněn omezit aktivní užívání Služby, v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem či zneužívání Služby Uživatelem nebo třetí osobou prostřednictvím koncového zařízení Uživatele, resp. také tehdy, je-li Uživatel cílem Kybernetického útoku a/nebo existuje-li důvodné podezření, že způsob využití Služby je příčinou Kybernetického útoku či Kyberšikany. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem se považuje zejména rozesílání nevyžádané e-mailové pošty (spamu) libovolným způsobem, šíření virů, spywarů, dialerů a jiného softwaru škodícího ostatním uživatelům, případy dle článku v případě existence důvodného podezření, že Uživatel užívá Službu v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy, zejména podporuje či umožňuje jakékoli nelegální činnosti nebo se do nich zapojuje, zasahuje do služeb poskytovaných jiným Uživatelům, zasahuje do systémů Poskytovatele nebo do jiných systémů nebo uskutečňuje zlomyslná nebo obtěžující volání jiným Uživatelům, jakož i nezákonné šíření děl požívajících autorskoprávní ochrany či šíření obsahu odporujícího právním předpisům. Zneužíváním Služby se rozumí užívání Služby způsobem, který může negativně ovlivnit provoz nebo kvalitu Služby, popř. závažným způsobem porušuje práva dalších osob. Za zneužívání Služby se považuje i užívání Služby jiným způsobem, který není v souladu se Smlouvou. O tomto omezení poskytování Služby nemusí Poskytovatel Uživatele nijak informovat.

10.5. Bezodkladně poté, co Poskytovatel zjistí, že pominuly důvody omezení nebo přerušení Služby dle předchozích článků, Poskytovatel provoz Služby obnoví.

11. Hlášení poruch a závad

11.1. Zjistí-li Uživatel poruchu, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách Webové aplikace. Kontaktní údaje lze nalézt na internetových stránkách Webové aplikace, konkrétně www.classory.cz/o-nas.

11.2. Poskytovatel se zavazuje odstranit poruchy vzniklé na své straně v souladu se Smlouvou. Nenachází-li se ohlášená porucha na straně Poskytovatele, předá Poskytovatel informaci o této poruše či závadě třetí straně, která zajišťuje předmětnou část Služby, a koordinuje s ní kroky k odstranění Poruchy.

12. Odpovědnost za škody

12.1. Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou Uživateli způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

12.2. Škodu dle článku 12.1 Obchodních podmínek nahradí Poskytovatel ve výši skutečné škody. Částku vyčíslující škodu použije Poskytovatel nejprve k započtení svých splatných pohledávek vůči Uživateli. Pokud takové pohledávky neexistují nebo k pokrytí částky určené jako náhrada za škodu nepostačí, poskytne Poskytovatel Uživateli bezplatně Službu ve výši příslušné částky. Pouze v případě, že bude náhrada škody poskytnuta po skončení Smlouvy, bude tato náhrada vyplacena v penězích.

12.3. Uživatel se zavazuje zbavit Poskytovatele odpovědnosti za jakékoli ztráty, výdaje nebo nároky vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s porušením Smlouvy, porušením příslušných zákonů nebo porušení práv třetích stran Uživatelem.

12.4. Bez ohledu na jakékoli jiné ujednání v těchto Obchodních podmínkách, v případě neposkytnutí Služby podle Smlouvy je odpovědnost Poskytovatele omezena pouze na povinnost urychleně odstranit závadu, přiměřeně snížit cenu, resp. vrátit neoprávněně účtované a zaplacené ceny. Poskytovatel tedy není povinen uhrazovat Uživatelům Služby náhradu škody v důsledku neposkytnutí Služby nebo vadného poskytnutí Služby.

12.5. Poskytovatel především neodpovídá za:

12.5.1. škodu, která vznikne jako důsledek překročení kapacitní meze, poruchy, opravy nebo údržby infrastruktury, či její části,

12.5.2. škodu, která vznikne (i částečným) zaviněním Uživatele,

12.5.3. ušlý zisk ani nemajetkovou újmu,

12.5.4. jakékoliv škody způsobené Uživateli v důsledku výpadku sítě internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu,

12.5.5. omezení, přerušení nebo jiné nedostatky Služby, které jsou důsledkem Plánované či Neplánované údržby podle odstavce 10.2,

12.5.6. funkčnost aplikací a zařízení, které nejsou předmětem Smlouvy,

12.5.7. obsah informací zpracovávaných v rámci Služeb, ani za případné porušení práv třetích osob informacemi zpracovávanými v rámci Služeb,

12.5.8. porušení vlastnických práv k ochranným známkám Uživatelem a porušení zákona užívání názvu domény nebo jmen adresáře Uživatele, které jsou obchodními jmény a registrovanými ochrannými známkami,

12.5.9. jakoukoli škodu způsobenou Uživateli či třetí straně v souvislosti s využíváním Služeb, dále za škody způsobené přerušením provozu u Uživatele či ztrátou dat.

13. Práva z vadného plnění – reklamace, kompenzace

13.1. Uživatel je oprávněn uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou Službu.

13.2. Reklamaci Služby je Uživatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak právo na reklamaci zanikne, nestanoví-li Občanský zákoník jinak. Reklamaci na poskytované služby je možné podat již v průběhu jejich poskytování.

13.3. Reklamaci na vyúčtování ceny za Službu je Uživatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení faktury, jinak právo zanikne, nestanoví-li Občanský zákoník jinak.

13.4. Reklamace Poskytovatel přijímá formou e-mailu na adresu info@classory.cz způsobem popsaným v Obchodních podmínkách Poskytovatele.

13.5. Reklamace musí obsahovat minimálně tyto údaje:

13.5.1. identifikaci Uživatele vč. kontaktního e-mailu,

13.5.2. číslo Smlouvy příslušné Služby, ke které je uplatněna reklamace,

13.5.3. předmět reklamace,

13.5.4. popis reklamované záležitosti a přílohy (snímky obrazovky, doklady apod.).

13.6. Poskytovatel potvrdí Uživateli přijetí reklamace prostřednictvím e-mailu.

13.7. Podání reklamace na Služby nebo výši vyúčtované ceny za Službu nemá odkladný účinek a Uživatel je povinen uhradit cenu za Službu nejpozději do dne splatnosti příslušného vystaveného dokladu.

13.8. Poskytovatel vyřídí uplatněnou reklamaci stanoveným způsobem a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, vyřídí Poskytovatel reklamaci nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení této reklamace, pokud se Poskytovatel s Uživatelem nedohodne na delší lhůtě.

13.9. Poskytovatel má právo požadovat upřesnění nebo doložení reklamovaných skutečností. Doba, během které dochází k vyřízení této součinnosti, se nezapočítává do lhůty pro vyřízení reklamace.

13.10. Poskytovatel je povinen v reakci na každou uplatněnou reklamaci, týkající se rozsahu, ceny a kvality poskytovaných Služeb, vyrozumět Uživatele o uznání nebo neuznání reklamace, to znamená, zda se jedná o oprávněnou či neoprávněnou reklamaci.

13.11. Vyrozumění o vyřešení reklamace bude obsahovat:

13.11.1. rozhodnutí o uznání či neuznání reklamace (tj. reklamace je oprávněná/neoprávněná),

13.11.2. odůvodnění rozhodnutí,

13.11.3. poučení o dalším možném postupu.

13.12. V případě neoprávněné reklamace má poskytovatel právo žádat uživatele o úhradu nákladů, které poskytovatel vynaložil.

13.13. Reklamace i odvolání jsou vyřizovány bezplatně s výjimkou uvedenou v odstavci 13.14.

13.14. V případě, že Poskytovatel má s vyřízením reklamace náklady vůči třetím osobám, má právo požadovat jejich úhradu Uživatelem pouze za podmínky, že se jedná o neoprávněnou reklamaci.

13.15. Poskytovatel odmítne přijetí reklamace v případě, že:

13.15.1. stejnou nebo podobnou reklamaci již od daného Uživatele aktuálně vyřizuje,

13.15.2. soud ve věci zahájil soudní řízení, rozhodl o ní nebo o věci proběhlo rozhodčí řízení,

13.15.3. uplynula promlčecí lhůta.

13.16. Proti výsledku reklamace lze podat odvolání stejným způsobem jako předchozí reklamaci. Odvolání bude postoupeno k řešení statutárnímu orgánu Poskytovatele. Na odvolání platí stejný procesní režim, tj. lhůty, potvrzení i vyrozumění, jako na původní reklamaci.

13.17. Možnosti kompenzace v případě kladného vyřízení reklamace:

13.17.1. přiměřenou slevu z dalšího nákupu,

13.17.2. v případě jednorázového nákupu – opakované zpřístupnění služby,

13.17.3. částečné či úplné prominutí platby,

13.17.4. vrácení peněžních prostředků na účet Uživatele,

13.17.5. jiná forma kompenzace dle dohody mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

13.18. Reklamaci lze mimo jiné uplatnit v případě:

13.18.1. pokud Službu bylo možno využít jen částečně anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele,

13.18.2. pokud kvalita poskytovaných služeb neodpovídá parametrům uvedeným ve smlouvě.

13.19. Reklamaci nelze uplatnit v případě:

13.19.1. poruchy a závady vzniklé mimo zařízení Poskytovatele, např. nedostupnost připojení k internetu,

13.19.2. Uživatel nemůže Službu využívat z důvodu závady nebo jiné povozní překážky na hardwarovém nebo softwarovém vybavení Uživatele,

13.19.3. Uživatel o poruše nebo závadě věděl již před uzavřením smlouvy.

13.20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

13.21. Další možnosti řešení stížnost jsou uvedeny v kapitole 14 („Stížnosti a spory“).

14. Stížnosti a spory

14.1. Pokud bude Uživatel z jakéhokoliv důvodu nespokojený se Službou, může kontaktovat Poskytovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 1 nebo jiných kontaktních údajů dostupných ve Webové aplikaci.

14.2. Uživatel a Poskytovatel se nejdříve pokusí vyřešit spory ze Smlouvy smírně. Nepodaří-li se Smluvním stranám dosáhnout smírného řešení sporu, bude spor vyřešen příslušným soudem v České republice. Není-li uvedeno jinak, tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

14.3. Uživateli dále mohou příslušet některá práva na ochranu spotřebitele a mohou se na Uživatele vztahovat další závazná ustanovení právních předpisů České republiky.

14.4. Před podáním žaloby má Uživatel nárok předložit stížnost k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů.

14.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

14.6. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem Služby vyplývajícím ze Smlouvy o poskytování služby.

14.7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

14.8. Poskytovatel je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

15. Osobní údaje, obchodní sdělení, marketing, cookies

15.1. Všechny informace, které Uživatel při spolupráci s Poskytovatelem uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud Uživatel nedá Poskytovateli písemné svolení, údaje o Uživateli nebude Poskytovatel používat jiným způsobem než za účelem plnění ze Smlouvy, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut.

15.2. Uživatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu či telefonní číslo Uživatele.

15.3. Obchodní sdělení se mohou týkat pouze obdobných nebo souvisejících zboží a služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

15.4. Svou informační povinnost vůči Uživateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Uživatele plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu „Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – GDPR“ dostupného na adrese: www.classory.cz/gdpr/.

15.5. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup ve Webové aplikaci možné provést a závazky Uživatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Uživatele, může Uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Svou informační povinnost vůči Uživateli v souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu „Soubory Cookie“ dostupného na adrese: www.classory.cz/cookies/.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.2. Classory je oprávněna s předchozím souhlasem Uživatele postoupit svá práva, nároky a povinnosti vyplývající ze Smlouvy třetí straně, o níž lze přiměřeně předpokládat, že bude řádně plnit povinnosti v souladu se Smlouvou. Uživatel je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy s předchozím souhlasem Poskytovatele.

16.3. Webová aplikace může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky provozované třetími stranami. Poskytovatel nemá nad takovými odkazy ani obsahem takových internetových stránek kontrolu a nepřejímá za ně žádnou odpovědnost. Uživatel užívá takové internetové stránky na vlastní nebezpečí.

16.4. Všechna práva k Webové aplikaci Poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Webovou aplikaci nebo její část bez souhlasu Poskytovatele.

16.5. Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

16.6. Uživatel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

16.7. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové aplikace nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Uživatel nesmí při využívání Webové aplikace používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webovou aplikaci a užívat Webovou aplikaci nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.

16.8. Pokud Poskytovatel nebude vyžadovat splnění povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo neučiní žádné jednání proti porušení Smlouvy Uživatelem, nelze takovou skutečnost považovat za schválení daného porušení nebo budoucích podobných porušení a nebudou tím ani jinak dotčena práva Poskytovatele vyplývající z této Smlouvy.

16.9. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

16.10. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2020.

Classory s.r.o.


Kam dále?

Výhody registrace


vyhody registrace draw

Vytvářejte LiveClass ještě snadněji a rychleji, bez opakovaného vyplňování stejných údajů. Přihlašte se a nastavte si LiveClass podle svých představ.

Přihlášení / Registace

Aktuality


Překročili jsme 100 000 minut!

Naši uživatelé strávili v LiveClass již více než 100 000 minut. Prostředí naší webové aplikace neustále zlepšujeme tak, abychom Vám mohli nabídnout nejsnadnější a uživatelsky nejpřívětivější prostředí. Proto nás velmi těší, že LiveClass rádi využíváte. #classory #liveclass #webinar #videoconference #pracovnipohovor #onlinespoluprace

21.10.2020

Přijímáme platební karty

Od dnešního dne u nás můžete zaplatit prostřednictvím platební karty. K platbám využíváme platební bránu společnosti ComGate. Jednejte rychle, dokud jsou ceny tak nízko! 😊 Vedle placené LiveClass pro až 100 účastníků nabízíme také variantu ZDARMA! #classory #liveclass #webinar #videoconferencing

18.08.2020