Podmínky zpracování osobních údajů - GDPR

V platnosti a účinnosti od 1. 4. 2020.

1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Classory s.r.o. se sídlem U kněžské louky 2149/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 08556172 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 320528. (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: U kněžské louky 2149/14, Žižkov, 130 00 Praha 3
e-mail: info@classory.cz
telefon: + 420 774 816 755

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

Jiří Klos,
e-mail: gdpr@classory.cz.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává jen ty osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 1. Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 2. Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 1. Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a ze strany správce plnit,

 2. Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

4. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 1. Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),

 2. Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Práva subjektu – uživatele Classory.cz

Pokud Classory.cz zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

 1. Požadovat od Classory.cz informaci o zpracování Vašich osobních údajů,

 2. Požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,

 3. Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že jsou nepřesné),

 4. Požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů,

 5. Vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

 6. Požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste Classory poskytl (poskytla),

 7. Podat stížnost dozorovému orgánu,

 8. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat.

Požadavky jsou přijímány:

 1. Na základě písemné žádosti podané prostřednictvím formuláře "napište nám",

 2. Prostřednictvím e-mailové adresy info@classory.cz nebo e-mailové adresy zaměstnanců, opatřené zaručeným elektronickým podpisem,

 3. Prostřednictvím datové schránky kjgd697,

 4. Prostřednictvím poštovní zásilky s ověřeným podpisem žadatele na žádosti.

Telefonické požadavky subjektů z oblasti ochrany osobních údajů nebudou vyřizovány.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

V Praze dne 1. dubna 2020.

Classory s.r.o.


Kam dále?

Výhody registrace


vyhody registrace draw

Vytvářejte LiveClass ještě snadněji a rychleji, bez opakovaného vyplňování stejných údajů. Přihlašte se a nastavte si LiveClass podle svých představ.

Přihlášení / Registace

Aktuality


Překročili jsme 100 000 minut!

Naši uživatelé strávili v LiveClass již více než 100 000 minut. Prostředí naší webové aplikace neustále zlepšujeme tak, abychom Vám mohli nabídnout nejsnadnější a uživatelsky nejpřívětivější prostředí. Proto nás velmi těší, že LiveClass rádi využíváte. #classory #liveclass #webinar #videoconference #pracovnipohovor #onlinespoluprace

21.10.2020

Přijímáme platební karty

Od dnešního dne u nás můžete zaplatit prostřednictvím platební karty. K platbám využíváme platební bránu společnosti ComGate. Jednejte rychle, dokud jsou ceny tak nízko! 😊 Vedle placené LiveClass pro až 100 účastníků nabízíme také variantu ZDARMA! #classory #liveclass #webinar #videoconferencing

18.08.2020